Zásady ochrany soukromí

I. Základní ustanovení

1. Správce osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb. Horvat Swiss s. r. o. IČO 53561589 se sídlem Lermontovova 3, 811 02 Bratislava - okres Staré Mesto (dále jen "správce").

2. Kontaktní údaje Provozovatele jsou  

adresa: Lermontovova 3, 811 02 Bratislava

e-mail: info@horvathcannabis.cz

telefon: +41 76 208 52 41

3. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje odpovědné osoby jsou následující: 

Horvat Swiss Ltd.

Adresa: Lermontovova 3, 811 02 Bratislava.

E-mail: info@horvathcannabis.cz

Telefon: +41 76 208 52 41

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky.

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při podání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových činností.

3. Správce neprovádí/neprováděl automatizované individuální rozhodování ve smyslu § 28 zákona. K takovému zpracování jste udělili svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a pro uplatnění nároků z tohoto smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však po dobu, kdy je souhlas odvolán.

2. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • Podílející se na dodávkách zboží / služeb / provádění plateb na základě smlouvy,
 • poskytující služby provozu e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozem e-shopu,
 • poskytování marketingových služeb.

2. Správce nepředává / nezamýšlí předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v zákoně máte následující práva

 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 zákona,
 • právo na opravu svých osobních údajů podle § 22 zákona nebo na omezení zpracování podle § 24 zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 zákona,
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek.

2. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení úložišť a skladů osobních údajů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že jste si je v plném rozsahu přečetli.

Tyto podmínky vstupují v platnost 1.3.2023.